Varsel om oppstart og utlegging av planprogram til offentlig ettersyn for Tømten fjelltak i Moelv i Ringsaker kommune

I medhold av § 12-8 i Plan- og bygningsloven, kunngjøres at det blir startet arbeid med detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Tømten fjelltak i Moelv i Ringsaker kommune. Planområdet ligger på gårds- og bruksnr. 247/1 og 247/5, 11 og 18.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fortsatt drift og utvidelse av eksisteren-de masseuttak. Forslagsstiller ønsker også å utrede mulighetene for å deponere
forurensede masser, herunder alunskifer i uttaket.

Planprogrammet ligger ute på Ringsaker kommune sin hjemmeside
www.ringsaker.kommune.no og hos Lemminkainen; www.lemminkainen.no
Planprogrammet kan også leses på biblioteket i Moelv.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Rambøll Norge AS ved
Tomas Moen tlf. 99 29 54 10. Merknader eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes rettet skriftlig til Rambøll Norge AS, Løkkegata 9, 2615 Lillehammer eller til tomas.moen@ramboll.no.

Høringsperioden settes fra 11.03.2017 til 29.04.2017.