Lemminkäinens etiske retningslinjer

Hensikten med disse etiske retningslinjene er å bygge et solid utgangspunkt for arbeidet i Lemminkäinen.

Disse etiske retningslinjene gjelder for alle forretningsaktiviteter og definerer felles operasjonsmodeller for alle Lemminkäinens styremedlemmer, ledere, tillitsvalgte og ansatte, herunder styremedlemmer, ledere, tillitsvalgte og ansatte i Lemminkäinens datterselskap. Ved behov vil de etiske retningslinjene utfylles av mer detaljert retningslinjer, prinsipper og veiledninger.
  
Det er viktig for oss at Lemminkäinen bygger opp og utvikler selskapet på en måte som er bærekraftig på lang sikt. Etisk atferd er grunnlaget for måten vi arbeider på hver dag i forhold til våre kunders forventninger, våre egne ansatte og andre interessenter.
  
Våre aktiviteter må alltid være i samsvar med våre verdier, som er:
  
• Hos oss kommer mennesker i første rekke.
• Vi respekterer og har tillit til hverandre.  
• Vi samarbeider for å lykkes.  
  

Etterlevelse

Vi skal følge regelverket som gjelder for våre forretningsaktiviteter overalt hvor vi har virksomhet. Vi skal også overholde Lemminkäinens policy, prinsipper og retningslinjer.
Nasdaq Helsingfors-reglene, herunder de finske retningslinjene for selskapsstyring 2015, danner grunnlaget for vår selskapsstyring.

Transparens

Våre beslutninger fattes i samsvar med Lemminkäinens verdier på en måte som er etisk forsvarlig og rettslig korrekt.

Interessekonflikter 

Vi unngår interessekonflikter som kan påvirke våre forretningsmessige vurderinger negativt. Der det oppstår interessekonflikter skal vi gjøre disse kjent. Eventuelle personlige fordeler skal ikke påvirke våre beslutninger.

Kunderelasjoner

Vi skal sørge for at vi handler i samsvar med løftene vi har gitt våre kunder.

Underentreprenører, leverandører og andre samarbeidspartnere

Vi forventer at våre samarbeidspartnere følger regelverket og overholder internasjonale menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og regelverk for miljøet.  Vi skal fremme etterlevelse ved hjelp av prinsipper som reflekterer disse etiske retningslinjene blant våre underentreprenører, leverandører og andre samarbeidspartnere.

Medarbeidere

Vi forplikter oss til å behandle våre ansatte likt og rettferdig. Vi tolerer ikke diskriminering på grunnlag av rase, nasjonal elle etnisk opprinnelse, statsborgerskap, hudfarge, språk, kjønn, alder, familieforhold, seksuell legning, helse, religion, samfunnsmessige meninger, politisk engasjement eller engasjement i arbeidslivet eller på tilsvarende grunnlag. Vi tolererer ingen former for trakassering eller mobbing på arbeidsplassen.

Kommunikasjon

De overordnede prinsippene i vår interne og eksterne kommunikasjon skal være pålitelighet, åpenhet og hurtighet, med respekt for loven, det offisielle regelverket, regler for børsnoterte selskap og vår egen kommunikasjonspolitikk.

Etterrettelighet

Vi forplikter oss til å følge disse etiske retningslinjene og skal rapportere eventuelle brudd på disse.
  
Ledere har ansvaret for å presentere disse etiske retningslinjene for nåværende og nye medarbeidere. Selskapsledelsen skal følge opp retningslinjenes implementering.
  
Brudd på disse etiske retningslinjene skal rapporteres til egen leder eller til internkontrollfunksjonen. Det er internkontrollfunksjonen som er ansvarlig for å undersøke eventuelle saker som gjelder brudd på Lemminkäinens etiske retningslinjer.
  
Ved behov kan hvem som helst, herunder medarbeidere, rapportere mistanke om brudd på våre etiske retningslinjer anonymt ved hjelp av en ekstern tjenestekanal. Kontaktopplysningene om denne tjenestekanalen og anvisninger om hvordan denne brukes er tilgjengelig på vår nettside ved å trykke her.
  
Ingen som rapporterer brudd på våre etiske retningslinjer skal bli møtt med straffereaksjoner.
  
Eventuelle ordninger som strider mot disse etiske retningslinjene må umiddelbart rettes opp. Eventuelle brudd på disse etiske retningslinjene vil sees på som svært alvorlige og slik atferd fører til disiplinærtiltak og, i ytterste konsekvens, oppsigelse.