Prosjektet Rv 510 Solasplitten, som Statens vegvesen region Vest er byggherre for, omfatter ny veiforbindelse mellom Stavanger lufthavn (Sømmevågen) og E39 nord på Forus.

Denne skal avlaste deler av dagens vegnett og gi en god forbindelse mellom Stavanger lufthavn/Risavika og E39 Kyststamvegen.

Rv. 510 Nesbuveien fungerer som hovedvegforbindelse mellom Stavanger sentrum og Stavanger lufthavn Sola. Daglig kjører om lag 12 000 kjøretøy denne strekningen. Det er mye randbebyggelse på strekningen og en del mangelfulle kryss ut fra vegens funksjon.

Formålet med prosjektet var å avlaste dagens rv. 510 Nesbuveien mellom Sola/Stavanger lufthavn og Stavanger sentrum. Solasplitten skal:

  • Ivareta hovedvei funksjonen og gi næringstrafikken god framkommelighet.
  • Fortsatt ha god tilgjengelighet og være viktigste hovedveg til/fra Stavanger lufthavn.
  • Etablere et enkelt og lettfattelig transportsystem for alle trafikantgrupper der trafikksikkerhet vektlegges høyt.
  • Redusere biltrafikkens ulemper med hensyn til støy
  • Finne løsninger der natur- og kulturmiljøet ikke skades
  • Utformes med god tilpasning til landskapet og eksisterende terreng

Det legges også opp til en ny tilknytning mot Forus industriområdet. Dette vil medføre en ny og bedre forbindelse mellom dette området, Stavanger lufthavn og Risavika som er den nye nasjonale havnen i regionen.

Asfaltprosjektet var på totalt på 50.000 tonn og ble ferdigstilt innen august 2012.

Detaljer

Solasplitten
Risa AS
Rogaland
Norge
2012

Avdelingssjef

Stian Sele
Avdelingssjef
E-post: Stian.Sele@lemminkainen.no
Mobil: +47 48 13 71 27
Telefon: +47 67 91 48 00